Tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt: Các khoản đầu tư của khách hàng được thiết lập tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt dưới sự bảo chứng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các Ngân hàng thương mại uy tín.

Tách biệt tài khoản đầu tư: Tài khoản của khách hàng được tách biệt hoàn toàn khỏi vốn kinh doanh của công ty. Mỗi tài khoản của khách hàng có một mã số duy nhất và chỉ được sử dụng với mục đích ký quỹ của khách hàng. Tất cả các khoản tiền đầu tư của khách hàng được lưu ký bởi cơ quan độc lập của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Kỹ thuật Mã hóa thông tin khách hàng: Chúng tôi sử dụng phương thức bảo mật mạng SSL (Secure Sockets Layer). Đây là phương thức bảo mật nghiêm ngặt nhất hiện nay để giữ bí mật mọi thông tin và bảo vệ khách hàng trong quá trình giao dịch với công ty.

VNF
Partners

Building

the trust


Leading

the trend